Plany i programy

Typ Data Tytuł
Artykuł 31.08.2017 PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY WARLUBIE NA LATA 2017-2023 Szczegóły
Artykuł 09.11.2016 Program Ochrony Środowiska dla gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Warlubie na lata 2014-2018 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Program usuwania azbestu dla Gminy Warlubie na lata 2012-2032 Szczegóły
Artykuł 12.09.2016 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warlubie Szczegóły
Artykuł 07.09.2016 Program współpracy Gminy Warlubie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Szczegóły