Wydanie decyzji w sprawie umorzenia

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWIE UMORZENIA, ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKU OD ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I ODSETEK ZA ZWŁOKĘ Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatku , oraz zaległości podatkowych i odsetek za zwłokę, powinien zawierać:

– imię i nazwisko strony składającej wniosek,

– adres strony,

– NIP strony,

– wskazanie organu, do którego kierowane jest podanie,

– miejscowość i datę sporządzenia pisma,

– dokładne określenie żądania, z jakim strona występuje do organu podatkowego,

– uzasadnienie

– wskazanie dowodów lub okoliczności, przemawiających za zasadnością żądania strony,

 2. Załączniki:

– zaświadczenie o zarobkach z miejsca pracy,

– odcinek od renty lub emerytury,

– dochody członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

– udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie mieszkania( rachunki, faktury),

– inne dokumenty

– na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego

3. Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o pomoc de minimis, zobowiązany jest do przedłożenia organowi udzielającemu pomocy de minimis:

– zaświadczeń o udzielonej pomocy jaką otrzymał w roku, w którym ubiega sie o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie,

– oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Jeżeli przedsiębiorca ubiega się o pomoc inną niż pomoc de minimis, to jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy takich samych dokumentów jak przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis.

MIEJSCE ZŁOŻENIA i ODBIORU DOKUMENTÓW

Sekretariat Urzędu Gminy lub pokój nr 3 , ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubie

 TERMIN ODPOWIEDZI

1. Do 1 miesiąca.

2. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Warlubie.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613)

2. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 z póź.zm)

3. Ustawa z dnia 30 października 2002 R o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z póź.zm) 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z póź.zm)

Informacje

Rejestr zmian